08-หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ รหัส 500-515

01หมู่อธิบายเกษตรศาสตร์500

02หมู่อธิบายปฐพีวิทยา501

03หมู่อธิบายพืชไร่502

04หมู่อธิบายพืชสวน503

05อธิบายสัตวบาล504

06_1หมู่วิชาสัตว์รักษ์505

06_2คำอธิบายรายวิชาสัตวรักษ์505

07หมู่อธิบายประมง506

08_1หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร507

08_2อธิบายอุตสาหกรรมเกษตร507

09หมู่คำอธิบาย-วิชาวิชาโรคพืชและวัชพืช-508

10หมู่อธิบายวน509ชล511กลวิธาน512

13หมู่อธิบายส่งเสริมการเกษตร513

14หมู่อธิบายสื่อสารการเกษตร514

15หมู่วิชาเกษตรศึกษาคำอธิบายรายวิชา-515