08-หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ รหัส 500-515

01 หมู่+อธิบายเกษตรศาสตร์(500)

02 หมู่+อธิบายปฐพีวิทยา(501)

03 หมู่+อธิบายพืชไร่(502)

04 หมู่+อธิบายพืชสวน(503)

05 อธิบายสัตวบาล(504)

06 1หมู่วิชาสัตว์รักษ์(505)

06 2คำอธิบายรายวิชาสัตวรักษ์(505)

07 หมู่+อธิบายประมง(506)

08 1หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร(507)

08 2อธิบายอุตสาหกรรมเกษตร(507)

09 หมู่+คำอธิบาย วิชาวิชาโรคพืชและวัชพืช (508)

10 หมู่+อธิบายวน(509)ชล(511)กลวิธาน(512)

13 หมู่+อธิบายส่งเสริมการเกษตร(513)

14 หมู่+อธิบายสื่อสารการเกษตร(514)

15 หมู่วิชาเกษตรศึกษา+คำอธิบายรายวิชา (515)

โฆษณา