07-หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ รหัส 450-456

01-หมู่วิชา-คำอธิบายวิชาใด ๆ (450)

02-หมู่วิชา-คำอธิบายอาหารและโภชนาการ(451)

03-หมู่วิชา-คำอธิบายผ้าและเครื่องแต่งกาย(452)

04-หมู่วิชา-คำอธิบายบ้านและการจัดการ(453)

05-หมู่วิชา+คำอธิบายพัฒนาการเด็กฯ(454)

06-หมู่วิชา-คำอธิบายศิลปประดิษฐ์(455)

07-คำอธิบาย รวม อนุและปริญญาตรี(456)