05-หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รหัส 400-408

01-หมู่วิชาวิทยาศาสตร์(400)

02-คำอธิบายรายวิชา(401)

03-คำอธิบายรายวิชาเคมี(402)

04-หมู่วิชาชีววิทยาและคำอธิบาย(403)

05-หมู่วิชาดาราศาสตร์และคำอธิบาย(404)

06-หมู่วิชาวิทยาศาสตร์โลกและคำอธิบาย(405)

07-หมวดวิชา+คำอธิบาย(406)

08-หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 407

09-คำอธิบายรายวิชา(407)

10-หมู่วิชาวิทย์การกีฬา408)

11-คำอธิบายวิชาวิทย์การกีฬา(408)