หลักสูตร พ.ศ. 2560

ปกรหัสและคำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา อักษร APST

คำอธิบายรายวิชา อักษร BIOL

คำอธิบายรายวิชา อักษร BIOT

คำอธิบายรายวิชา อักษร CHED

คำอธิบายรายวิชา อักษร CHEM

คำอธิบายรายวิชา อักษร CHIN

คำอธิบายรายวิชา อักษร CMED

คำอธิบายรายวิชา อักษร COMP

คำอธิบายรายวิชา อักษร EDMA

คำอธิบายรายวิชา อักษร EDSC

คำอธิบายรายวิชา อักษร EDTE

คำอธิบายรายวิชา อักษร EDUC

คำอธิบายรายวิชา อักษร ELCI

คำอธิบายรายวิชา อักษร ENED

คำอธิบายรายวิชา อักษร ENGL

คำอธิบายรายวิชา อักษร ENVI

คำอธิบายรายวิชา อักษร GEHP

คำอธิบายรายวิชา อักษร GEHS

คำอธิบายรายวิชา อักษร GEIG

คำอธิบายรายวิชา อักษร GELE

คำอธิบายรายวิชา อักษร GELT

คำอธิบายรายวิชา อักษร GESC

คำอธิบายรายวิชา อักษร GESO

คำอธิบายรายวิชา อักษร GETL

คำอธิบายรายวิชา อักษร GSCI

คำอธิบายรายวิชา อักษร ITEC

คำอธิบายรายวิชา อักษร JPAN

คำอธิบายรายวิชา อักษร MATH

คำอธิบายรายวิชา อักษร MULT

คำอธิบายรายวิชา อักษร PHYS

คำอธิบายรายวิชา อักษร PSYC

คำอธิบายรายวิชา อักษร SOAN

คำอธิบายรายวิชา อักษร THAI

คำอธิบายรายวิชา อักษร THMU

คำอธิบายรายวิชา อักษร TMED

คำอธิบายรายวิชา อักษร WTMU