รหัสและคำอธิบายเล่ม 4

01หมู่วิชา-คำอธิบายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(550)

02หมู่+คำอธิบายอุตสาหการ(551)

03หมู่-คำอธิบายเซรามิกส์(552)

04หมู่-คำอธิบายศิลปหัตถกรรม(553)

05หมู่-คำอธิบายออกแบบผผลิตภัณฑ์(554)

06หมู่วิชา-คำอธิบายออก-เขียนแบบสถาปัตยกรรม(555)

07หมู่-คำอธิบายก่อสร้าง-โยธา(556)

08หมู่-คำอธิบายไฟฟ้ากำลัง(557)

09หมู่-คำอธิบายอิเล็กทรอนิกส์(558)

10หมู่-คำอธิบายเครื่องกล(559)

11หมู่-คำอธิบาย(561)

12หมู่วิชา-คำอธิบายเทคโนโลยีการพิมพ์(562)

13หมู่-คำอธิบายสถาปัตกรรมภายใน(563)

14คำอธิบายเทคโนโลยีฟิสิกส์(564)

15หมู่วิชา-คำอธิบายเทคโนคอมอุตสาหกรรม(565)