รหัสและคำอธิบายเล่ม 2

05-หมู่วิชาและคำอธิบายรายวิชา250-257

06-หมวดวิชานิเทศศาสตร์ 300-307

07-อธิบายรายวิชาบริหารธุรกิจ350

08-หมู่วิชาการเลขานุการ351

09-หมู่วิชาการบัญชี352

10-หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร353

11-หมู่วิชาการตลาด354

12-หมู่วิชาการสหกรณ์355

13-หมู่+อธิบายบริหารธุรกิจ356

14-หมู่-คำอธิบายธุรกิจบริการ357

15-หมู่+อธิบายประกันภัยและวินาศภัย358

16-หมู่+อธิบายเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ359

โฆษณา