ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม